تبلیغات
Exo Island - Mireclas In December ep.9
Exo Island

سلوووممم!!

خب با قسمت جدید اومدم!اما ببخشید اگه اعصابتون خورد شد من اینو خیلی وقت پیش تایپ کردم

سمت بعدی وقتی گذاشته میشه که نظرات 10 تا بشه ...

ادومههه....

☆بچه ها نظرات باز خیلی کمه. ..☆
Kris

با قدم های لرزون به سمت بخش رفتم... اسم دی او رو گفتم و پرسیدم کجاست...

ظاهرا چن خواب بود... الان وقت ملاحظه نبود!! دستمو رو شونه چن گذاشتم و چند بار صداش کردم ...

چشماشو به آرومی باز کرد... انگار سعی داشت همه چیز رو به یاد بیاره ... بلافاصله چشماش پر از اشک شدن ... دستامو باز کردم ... سرشو رو شونم گذاشت و های های گریه کرد ... بعد از اینکه کمی خالی شد از خودم جداش کردم و پرسیدم : چی شده چن ؟

در حالیکه گریه می کرد همه چیز رو برام گفت ... بغض بدی به گلوم چنگ انداخته بود اما جلوی چن باید خودداری می کردم...

با صدای چن به خودم اومدم : هیونگ ... تو به بقیه بگو ... من جرأتشو ندارم ...

سری تکون دادم و به لوهان زنگ زدم و همه چیز رو براش گفتم و ازش خواستم مراقب سوهو باشه ...

به چانیولم زنگ زدم و گفتم همه رو به جز ژیومین خبر کنه ... ژیومین سابقه آسم داشت ... اگه می فهمید حتما دچار تنگی نفس می شد ... چون دی او رو خیلی دوست داشت ...باید 1 راه حلی پیدا می کردم ...توی همین فکرا بودم که صدای فریاد سوهو رو شنیدم : ولم کن ... شما دارین بهم دروغ می گین ...بکش کنار سه هون ...

سوهو با چشمای به خون نشسته نزدیک شد ... با صدای که می لرزید پرسید :کدومتون پیشش بودین ؟

چن با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد گفت : من ...

سوهو یقه ی چن رو گرفت و به دیوار پشت سرش کوبوند و داد زد : پس تو اونجا چه غلطی می کردی؟ چطور اجازه دادی همچین اتفاقی براش بیفته ....

لوهان و سه هون دستاشو گرفتن و سعی کردن آرومش کنن ... سوهو به شدت خودشو تکون می داد و سعی داشت بازوشو از دست لوهان رها کنه ... چن سرشو رو دیوار گذاشته بود و شونه های لرزونش می شد به گریه کردنش پی برد ... جلو رفتم و سیلی محکمی به سوهو زدم ...سوهو آروم شد ... روی زمین نشست و سرش تکیه داد و با صدای بلند گریه کرد : دی او ... داداشی تو باید زنده بمونی ... دی او ...

اونقدر سوزناک گریه می کرد که اشک همه حتی خودم که سعی در کنترلش داشتم سرازیر شد ...

دکتر از اتاق عمل بیرون اومد ... سوهو دستپاچه به سمت دکتر دوید ... دکتر نگاهی به ما چند نفر انداخت و پرسید : شما چه نسبتی با بیمار دارین؟!

سوهو با صدای تحلیل رفتش گفت : فقط بگین حالش چطوره ؟!

دکتر سری تکون داد و گفت : متاسفانه بیمار به کما رفته ...

سوهو تعادلش رو از دست داد... سه هون زیر بازوشو گرفت ... نگاهی به دکتر کردم و گفتم : ادامه بدین ...

- گفتم که بیمار به کما رفته ... متاسفانه ضربه بدی به سرش خرده ... حتی مجبور شدیم چند جای سرش رو بخیه بزنیم ... ما هر کاری که در توانمون بود انجام دادیم ... بقیش بستگی به وضعیت بدنی خود بیمار داره ...

کایی و بک هیون و چانیول دوان دوان خودشونو به ما رسوندن ... بک هیون گفت : چی شده ؟

وضعیت دی او رو توضیح دادم... اشک رو گونه کایی چکید ... بک هیون و چانیول هاج و واج بهم خیره شده بودن ...

چانیول سرش رو تو دستاش گرفت و چند بار تکرار کرد : نه....نه....نه...نه....

بک هیون یه سمت سوهو رفت و محکم بغلش کرد ...سوهو حالت طبیعی نداشت ... بک هیون به کمک لوهان و سه هون سوهو رو از اونجا بردن ...

بی رمق رویصندلی نشستم ... تاو و لی دوان دوان به سمت ما میومدن ... تاو در حالیکه صورتش خیس بود به ما نزدیک شد و گفت :

این حقیقت داره ؟

هیچ کس جواب نداد ... یعنی جوابی نداشت که بده ...

کایی دستاشو از هم باز کرد ... تاو کایی رو محکم بغل کرد و صدای هق هقش سکوت ما رو شکست ...

بالاخره لی گفت : نباید به ژیومین چیزی بگیم ...

چانبول سری تکون داد و گفت : بالاخره که چی ؟باید بدونه ...

سرمو به نشوه تاکید تکون دادم و گفتم : چانیول راس میگه ... ژیومین باید بدونه ...

لی : اما ...

- میدونم ... میدونم براش خطرناکه اما اکه خودش بفهمه از دست ما عصبی میشه و این اصلا براش خوب نیست ...

چانیول از جا بلند شد و گفت : خودم 1 جوری بهش میگم ...    و به سمت در خروجی به راه افتاد ...

لی با چشمای سرخش بهم خیره شد و گفت : یعنی خوب میشه ؟

در جواب سوالش فقط تونستم بگم نمیدونم ...

سرمو به دیوار پشت سرم تکیه دادم و چشمامو روی هم گذاشتم ...

طبقه بندی: Mirecals in December، 
[ سه شنبه 10 تیر 1393 ] [ 01:27 ب.ظ ] [ SeP!dEh! ] نظرات      قالب ساز آنلاین